UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy publikowanie w mediach wizerunku pijanych kierowców i podawanie ich nazwisk do publicznej wiadomości jest zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2006-10-11
Wprowadził‚ informację: 2006-10-11 14:06:07
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2013-11-28 12:56:59

Tak, jeśli odbywa się na podstawie szczególnych wobec ustawy o ochronie danych osobowych przepisów prawa.

Uzasadnienie

Przypadek polegający na publikowaniu nazwisk sprawców wypadków komunikacyjnych powodowanych po spożyciu alkoholu należy rozpatrywać na gruncie przepisów szczególnych wobec ustawy o ochronie danych osobowych, tj. ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny oraz ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń.

Zgodnie z treścią art. 39 pkt 8 Kodeksu karnego, jednym ze środków karnych jest podanie wyroku do publicznej wiadomości. W myśl art. 50 Kodeksu karnego, sąd może orzec podanie wyroku do publicznej wiadomości w określony sposób, jeżeli uzna to za celowe, w szczególności ze względu na społeczne oddziaływanie skazania, o ile nie narusza to interesu pokrzywdzonego.

Podanie wyroku do publicznej wiadomości może być orzeczone za każde przestępstwo. O zastosowaniu tego środka karnego decyduje sąd, biorąc pod uwagę w szczególności celowość jego zastosowania oraz jego ogólno-prewencyjny charakter. Sąd decyduje także o sposobie publikacji wyroku.

Podanie orzeczenia o ukaraniu do publicznej wiadomości w szczególny sposób jest środkiem karnym przewidzianym również w art. 28 § 1 Kodeksu wykroczeń. § 2 tego przepisu pozwala jednak na orzeczenie tego środka, jedynie wtedy, gdy jego zastosowanie jest przewidziane w przepisie szczególnym, a orzeka się go tylko wtedy, gdy przepis szczególny tak stanowi. Z kolei art. 31 § 1 Kodeksu wykroczeń stanowi, iż podanie orzeczenia o ukaraniu do wiadomości publicznej w szczególny sposób orzeka się wtedy, gdy może mieć to znaczenie wychowawcze. Sposób ogłoszenia został określony w § 2 tego przepisu. Może ono polegać na ogłoszeniu orzeczenia w zakładzie pracy, w uczelni, w miejscu zamieszkania ukaranego, w innym właściwym miejscu lub inny stosowny sposób. Z powyższego wynika swoista dowolność formy podania orzeczenia do wiadomości publicznej. Tryb orzekania o zastosowaniu powyższego środka karnego określają przepisy ustawy z dnia 24 sierpnia 2001r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Kwestię publikacji w prasie danych osobowych i wizerunku osób, przeciwko którym toczy się postępowanie przygotowawcze lub sądowe regulują też przepisy Prawa prasowego. Zabraniają one (art. 13 ust. 1 tej ustawy) wypowiadania w prasie opinii co do rozstrzygnięcia w postępowaniu sądowym przed wydaniem orzeczenia w I instancji. Nie zezwalają również (ust. 2 tego przepisu) na publikowanie w prasie danych osobowych i wizerunku osób, przeciwko którym toczy się postępowanie przygotowawcze lub sądowe, jak również danych osobowych i wizerunku świadków, pokrzywdzonych i poszkodowanych, chyba że osoby te wyrażą na to zgodę. Jednakże ust. 3 tego przepisu dopuszcza ujawnienie danych osobowych i wizerunku osób, przeciwko którym toczy się postępowanie przygotowawcze lub sądowe, jeśli tak zdecyduje prokurator lub sąd, a powodem ujawnienia danych jest ważny interes społeczny.

Ostatnie aktualności