UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy publikacja w prasie danych osobowych podlega ustawie o ochronie danych osobowych?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-02-26
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2010-02-26 12:58:13
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2013-11-28 12:56:59

Nie, publikacja w prasie danych osobowych jest zaliczana do prasowej działalności dziennikarskiej, a ta nie podlega ustawie o ochronie danych.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 3a ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy z wyjątkiem przepisów art. 14-19 i art. 36 ust. 1, nie stosuje się do prasowej działalności dziennikarskiej w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe oraz do działalności literackiej lub artystycznej, chyba że wolność wyrażania swoich poglądów i rozpowszechniania informacji istotnie narusza prawa i wolności osoby, której dane dotyczą. Ustawy o ochronie danych osobowych nie stosuje się więc do zbierania, opracowywania i przygotowywania, a także publikacji materiałów w prasie. Podstawę prawną działalności dziennikarskiej stanowią przepisy prawa prasowego.

Mając powyższe na uwadze wskazać należy, iż legalność ujawnienia w prasie informacji na temat konkretnej osoby można badać na podstawie przepisów Prawa prasowego, które m.in. określa prawa i obowiązki dziennikarzy oraz reguluje kwestie odpowiedzialności prawnej za naruszenie prawa spowodowane opublikowaniem materiału prasowego.

O odpowiedzialności prawnej za naruszenie prawa spowodowane opublikowaniem materiału prasowego traktują przepisy rozdziału 7 Prawa prasowego. Art. 37 tej ustawy stanowi, iż „Do odpowiedzialności za naruszenie prawa spowodowane opublikowaniem materiału prasowego stosuje się zasady ogólne (tj. wynikające z prawa cywilnego, w tym traktujących o ochronie dóbr osobistych art. 23 i 24 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), chyba że ustawa ta stanowi inaczej”. Odpowiedzialność cywilną za naruszenie prawa spowodowane wskazaną publikacją ponoszą autor, redaktor lub inna osoba, którzy spowodowali opublikowanie materiału prasowego; nie wyłącza to odpowiedzialności wydawcy (art. 38 ust. 1 zdanie pierwsze Prawa prasowego).

Każdy, kto uzna, iż doszło do naruszenia ochrony jego dóbr osobistych, może wystąpić do sądu ze stosownej treści powództwem na zasadach i w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych nie jest bowiem organem właściwym w powyższym zakresie.

Ostatnie aktualności