UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy na wniosek osoby, która uważa, że jej dane osobowe zostały bezprawnie opublikowane w gazecie, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych może nakazać ich usunięcie?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-08-12
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-08-16 11:48:00
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2013-11-28 12:56:59

Nie, gdyż – co do zasady – przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, na podstawie których działa GIODO, nie stosuje się do publikowania danych osobowych w prasie.

Uzasadnienie

Przepisów ustawy o ochronie danych osobowych nie stosuje się do prasowej działalności dziennikarskiej w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe, chyba że wolność wyrażania swoich poglądów i rozpowszechniania informacji istotnie narusza prawa i wolności osoby, której dane dotyczą (art. 3a ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych).  Pozyskiwanie informacji do materiału prasowego, w tym danych osobowych, oraz odpowiedzialność prawną za naruszenie prawa spowodowane opublikowaniem materiału prasowego regulują przepisy ustawy Prawo prasowe. Na ich podstawie nie wolno bez zgody osoby zainteresowanej publikować informacji oraz danych dotyczących prywatnej sfery życia, chyba że wiąże się to bezpośrednio z działalnością publiczną danej osoby. Obowiązkiem dziennikarza jest natomiast zachowanie szczególnej staranności i rzetelności przy zbieraniu i wykorzystywaniu materiałów prasowych. Ma on sprawdzać zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości oraz chronić dobra osobiste oraz interesy działających w dobrej wierze informatorów i innych osób, które okazują mu zaufanie (art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2).

Do odpowiedzialności za naruszenie prawa spowodowane opublikowaniem materiału prasowego stosuje się zasady ogólne, chyba że ustawa stanowi inaczej. Zasady ogólne w wynikają z przepisów prawa cywilnego odnoszących się m.in. do ochrony dóbr osobistych. Artykuł 23 Kodeksu cywilnego określa, że dobra osobiste człowieka, m.in.: nazwisko, wizerunek, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Natomiast na podstawie art. 24 k.c., ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, by osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności by złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Ponadto jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.

O tym, czy w konkretnym przypadku opublikowanie materiału prasowego, w tym danych osobowych, nastąpiło z naruszeniem prawa, orzekają właściwe rzeczowo i miejscowo sądy powszechne. A zatem Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych nie jest organem właściwym do nakazania usunięcia danych osobowych z treści artykułu prasowego.

Ostatnie aktualności