UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy zarząd Stowarzyszenia Ogrodów Działkowych na tablicy ogłoszeń na terenie ogródków może wywiesić informację o toczącym się postępowaniu administracyjnym wraz z danymi osobowymi osoby, na wniosek której zostało ono wszczęte?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-04-26
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-04-27 11:36:01
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Nie, gdyż w ten sposób zarząd naruszyłby przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.

Uzasadnienie

Z punktu widzenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych istotne jest, aby administrator danych legitymował się jedną z przesłanek legalności przetwarzania – w tym udostępniania – danych osobowych, które dla danych tzw. zwykłych (jak np. imię, nazwisko, adres zamieszkania) określone zostały w art. 23 ust. 1, zaś danych tzw. szczególnie chronionych, których katalog zawiera art. 27 ust. 1 – w art. 27 ust. 2. Wymienione w tych artykułach przesłanki są równoprawne, co oznacza, że każda z nich stanowić może samoistną podstawę czyniącą proces przetwarzania danych (określonego rodzaju) procesem legalnym.

Niezależnie od tego uwzględnić należy również inne obowiązki zarządu stowarzyszenia dotyczące ochrony danych osobowych, jakie nakłada na niego (jako administratora danych) ustawa o ochronie danych osobowych.

Oprócz bowiem konieczności przetwarzania danych osobowych zgodnie z prawem, administrator ma również obowiązek prawidłowego ich zabezpieczenia m.in. przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym (art. 36).

Tymczasem wywieszenie na tablicy ogłoszeń znajdującej się na terenie ogródków działkowych informacji o toczącym się postępowaniu administracyjnym wraz z danymi osobowymi osoby, na wniosek której zostało ono wszczęte, mogłoby doprowadzić do ich udostępnienia nie tylko członkom Stowarzyszenia, ale również osobom nieupoważnionym, czyli osobom niebędącym członkami Stowarzyszenia (np. odwiedzającym użytkownika danej działki).

Bez wątpienia członkowie stowarzyszenia mają prawo do uzyskiwania informacji dotyczących działalności stowarzyszenia”. Jednak realizacja tego celu nie może prowadzić do ujawnienia danych osobowych osobom nieupoważnionym. Zatem w opisanej sytuacji, aby zawiadomienie członków Stowarzyszenia o toczącym postępowaniu administracyjnym było zgodne z prawem możliwe jest albo poprzez wywieszenie na tablicy informacji w tej sprawie, ale bez podawania danych osobowych, albo poprzez jej przekazanie wyłącznie do wiadomości członków Stowarzyszenia (np. listownie lub w drodze bezpośredniego doręczenia do adresata).

Za nieprawidłowe przetwarzanie danych osobowych ponosić można – stosownie do przepisów o ochronie danych osobowych – ponosić odpowiedzialność zarówno administracyjną przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, jak i karną przed organami powołanymi do ścigania przestępstw.

Ostatnie aktualności