UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzący czynności egzekucyjne może otrzymać do spółki - Towarzystwa Budownictwa Społecznego - informację na temat statusu prawnego lokalu zajmowanego przez dłużnika, obciążeniach lokalu i innych osobach zamieszkujących w lokalu, powołując, że informacje te są mu potrzebne do wystąpienia z wnioskiem o wpis hipoteki do księgi wieczystej dla nieruchomości dłużnika zalegającego z opłatą należności z tytułu składek?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2007-02-06
Wprowadził‚ informację: 2007-02-06 11:56:03
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Nie, gdyż Towarzystwa Budownictwa Społecznego jedynie wynajmują osobom fizycznym lokale, a prawo najmu nie może być przedmiotem hipoteki. Podanie natomiast informacji o statusie mieszkania, czyli wskazanie, że chodzi o najem, wydaje się być prawnie uzasadnione.

Uzasadnienie

Jeśli Zakład Ubezpieczeń Społecznych występuje o dane, bo są mu one potrzebne do prowadzonego postępowania egzekucyjnego, to zastosowanie znajdzie art. 36 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przewiduje on, że w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji organ egzekucyjny może żądać od uczestników postępowania informacji i wyjaśnień, jak również zwracać się o udzielenie informacji do organów administracji publicznej oraz jednostek organizacyjnych im podległych lub podporządkowanych, a także innych podmiotów. Stosownie zaś do art. 36 § 2 tej ustawy, od wykonania żądania określonego w § 1 można uchylić się w takim zakresie, w jakim według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego można odmówić zeznań w charakterze świadka albo odpowiedzi na zadanie pytanie. Art. 83 Kodeksu postępowania administracyjnego przewiduje natomiast, że nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka złożenia zeznań w charakterze świadka poza wyjątkowymi sytuacjami wymienionymi w tej ustawie (które w omawianym przypadku nie następują).

Dodatkowo, zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ZUS ma prawo do występowania z wnioskiem o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości dłużnika zalegającego z opłatą należności z tytułu składek także wtedy, gdy dłużnikiem jest jednostka organizacyjna nie będąca jednostką budżetową (ust. 1). Wystawione przez Zakład dokumenty stwierdzające istnienie należności z tytułu składek oraz jej wysokość są podstawą wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej własność zobowiązanego. Jeżeli nieruchomość nie posiada księgi wieczystej, zabezpieczenie jest dokonywane przez złożenie tych dokumentów do zbioru dokumentów (ust. 2). Dla zabezpieczenia należności z tytułu składek Zakładowi przysługuje hipoteka przymusowa na wszystkich nieruchomościach dłużnika, z uwzględnieniem ust. 3a i 3b. Podstawą ustanowienia hipoteki przymusowej jest doręczona decyzja o określeniu wysokości należności z tytułu składek, o odpowiedzialności osoby trzeciej lub o odpowiedzialności następcy prawnego (ust. 3). W art. 26 ust. 3a i 3b wskazano co może być przedmiotem hipoteki przymusowej.

W omawianym przypadku należy jednak zwrócić uwagę na art. 27 ust. 1 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, zgodnie z którym przedmiotem działania towarzystwa budownictwa społecznego jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu. Stosownie natomiast do art. 30 ust. 1 tej ustawy towarzystwo może wynająć lokal mieszkalny wyłącznie osobie fizycznej, jeżeli m.in. osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości (pkt 1).

W związku z powyższym, skoro Towarzystwa Budownictwa Społecznego jedynie wynajmują osobom fizycznym lokale, a prawo najmu nie może być przedmiotem hipoteki, to nie wydaje się, aby istniała podstawa do udostępnienia przez TBS Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych informacji o osobach zamieszkujących w lokalu. Podanie natomiast informacji o statusie mieszkania, czyli wskazanie, że chodzi o najem, wydaje się być prawnie uzasadnione.

 

Ostatnie aktualności