UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy wynikający z art. 27 c ustawy o samorządzie województwa obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (PIT), w sytuacji, gdy opodatkowaniu podlegały łącznie dochody obojga małżonków, a powyższy obowiązek spoczywa jedynie na jednym z nich, nie narusza przepisów ustawy o ochronie danych osobowych?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska - Jasak 2011-06-27
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2008-06-25 09:42:46
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Nie, gdyż zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych (m.in. ich udostępnianie) jest dopuszczalne, gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Tym samym przetwarzanie danych obojga małżonków zawartych w oświadczeniu o ich stanie majątkowym stanowi realizację obowiązku wynikającego z ustawy o samorządzie województwa.

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych określa jedynie ogólne zasady ich przetwarzania i ochrony, zaś skonkretyzowanie tych zasad ma miejsce w szczególnych przepisach prawa, które mają pierwszeństwo stosowania.

Stąd niniejsze pytanie powinno zostać rozstrzygnięte wyłącznie na gruncie przepisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.

Na podstawie art. 27c ust. 1 ustawy o samorządzie województwa, radny, członek zarządu województwa, skarbnik województwa, sekretarz województwa, kierownik wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej „oświadczeniem majątkowym”. Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Na podstawie ust. 2 powołanego artykułu, osoba składająca oświadczenie majątkowe określa w nim przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Wobec powyższego należy stwierdzić, iż zakresem przedmiotowym oświadczenia majątkowego objęty jest zarówno majątek osobisty, jak i majątek objęty małżeńską wspólnością majątkową. Wspólność ta obejmuje - zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy - w zasadzie wszystko, co zostało przez którekolwiek z małżonków nabyte w czasie trwania małżeństwa, a w szczególności pobrane wynagrodzenie za pracę oraz za inne usługi świadczone osobiście przez którekolwiek z nich, a także dochody z majątku wspólnego i majątków osobistych.

Ponadto na podstawie art. 27c. ust. 3 ustawy o samorządzie województwa, określone w ustawie osoby wraz z oświadczeniem majątkowym składają również kopię swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą w dwóch egzemplarzach. Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonuje m.in. urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe. Analizując oświadczenie majątkowe, urząd skarbowy uwzględnia również zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) małżonka osoby składającej oświadczenie (art. 27c ust. 7 ustawy o samorządzie województwa).

Reasumując należy stwierdzić, iż obowiązek złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) wynika wprost z powołanych wyżej przepisów prawa. Okoliczność, iż łącznemu opodatkowaniu podlegały dochody obojga małżonków nie wyłącza powyższego, ustawowego obowiązku.

Ostatnie aktualności