UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy gońcy, czyli pracownicy urzędu miasta doręczający korespondencję urzędową muszą posiadać, nadane przez administratora, upoważnienie do przetwarzania danych osobowych?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2009-06-26
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-07-01 09:52:15
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Tak, bowiem każda osoba, która uczestniczy w przetwarzaniu danych osobowych musi posiadać stosowne upoważnienie do przetwarzanie danych osobowych nadane przez administratora danych.

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, każda osoba, która przy wykonywaniu obowiązków służbowych ma dostęp do danych osobowych powinna posiadać stosowne upoważnienie do przetwarzania danych, o którym mowa w art. 37 ustawy. Zgodnie z tym przepisem do przetwarzania danych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych. Tym samym każdy, kto przetwarza dane osobowe w ramach działalności danego administratora danych, musi legitymować się takim upoważnieniem. Upoważnienia należy zatem udzielić nie tylko osobom, które bezpośrednio zatrudnione zostały w celu przetwarzania danych, ale również osobom, które mogą w takim przetwarzaniu uczestniczyć.

Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są obowiązane zachować w tajemnicy te dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia (art. 39 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych).

Gońcy, czyli osoby trudniące się doręczaniem korespondencji, z racji wykonywanych przez nich czynności, mają dostęp do danych osobowych choćby w zakresie imion i nazwisk, czy adresów osób, którym korespondencję doręczają, a tym samym przetwarzają dane osobowe. Przetwarzanie danych osobowych rozumiane jest bowiem jako jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych (art. 7 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych). W konsekwencji, takie osoby jak gońcy, podobnie, jak wszystkie inne osoby przetwarzające dane osobowe w imieniu i na rzecz administratora, stosownie do art. 37 ustawy o ochronie danych osobowych, muszą otrzymać od niego odpowiednie upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

Ostatnie aktualności