UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Co to jest Eurodac?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska - Jasak 0000-00-00
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2008-09-19 13:35:02
Ostatnio modyfikował: Ania Zawiła 2015-12-31 10:18:53

Europejski Zautomatyzowany System Rozpoznawania Odcisków Palców (Eurodac) jest systemem informatycznym pierwotnie utworzonymna podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2725/2000 z dnia 11 grudnia 2000 r. dotyczące ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania Konwencji Dublińskiej, które zostało zmienione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 603/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania rozporządzenia (UE) nr 604/2013 w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca oraz w sprawie występowania o porównanie z danymi Eurodac przez organy ścigania państw członkowskich i Europol na potrzeby ochrony porządku publicznego, oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1077/2011 ustanawiające Europejską Agencję ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (rozporządzenie o Eurodac).

Celem tego systemu jest umożliwienie wskazania państwa właściwego do badania wniosków o azyl wniesionych w Państwie Członkowskim, zgodnie z przepisami Konwencji określającej Państwo właściwe dla rozpatrywania wniosków o udzielenie azylu wniesionych w Państwie Członkowskim Wspólnot Europejskich, podpisanej w dniu 15 czerwca 1990 r. w Dublinie, oraz w celu ułatwienia stosowania tej Konwencji. Konwencja dublińska została zastąpiona przez rozporządzenie Rady (WE) nr 343/2003 z dnia 18 lutego 2003 r. ustanawiające kryteria i mechanizmy określania Państwa Członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl, wniesionego w jednym z Państw Członkowskich przez obywatela państwa trzeciego, które zostało zmienione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 604/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca.

 

System Eurodac składa się z:

  • jednostki centralnej wyposażonej w skomputeryzowany system rozpoznawania odcisków palców ustanowionej w ramach Komisji Europejskiej;
  • skomputeryzowanej centralnej bazy danych, w której dane określone w rozporządzeniu o Eurodac są przetwarzane dla celów porównywania odcisków palców osób ubiegających się o azyl oraz cudzoziemców zatrzymanych w związku z nielegalnym przekroczeniem granicy zewnętrznej oraz cudzoziemców przebywających nielegalnie w Państwie Członkowskim;
  • środków służących do przesyłania danych pomiędzy Państwami Członkowskimi i centralną bazą danych.

Ostatnie aktualności