UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czyje dane osobowe są przetwarzane w systemie Eurodac?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska - Jasak 0000-00-00
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2008-09-19 13:45:28
Ostatnio modyfikował: Ania Zawiła 2015-12-31 09:56:30

W systemie Eurodac odnotowuje się odciski palców następujących kategorii osób, które mają co najmniej 14 lat życia:

  1. cudzoziemców ubiegających się o azyl,
  2. osób zatrzymanych przez właściwe organy kontrolne w związku z nielegalnym przekroczeniem granicy lądowej, morskiej lub powietrznej Państwa Członkowskiego przybywającej z terytorium państwa trzeciego i nie podlegających zawróceniu,
  3. cudzoziemców nielegalnie przebywających na terytorium Państwa Członkowskiego, w celu sprawdzenia czy cudzoziemiec ten nie złożył wcześniej wniosku o udzielenie azylu w innym Państwie Członkowskim,

W systemie oznaczane są dodatkowo dane osób, którym jedno z państw członkowskich UE przyznało ochronę międzynarodową.

Rozporządzenie Eurodac ustanawia ponadto warunki, na jakich wyznaczone organy państw członkowskich oraz Europejski Urząd Policji (Europol) mogą występować z wnioskiem o porównanie danych daktyloskopijnych z danymi przechowywanymi w systemie centralnym na potrzeby ochrony porządku publicznego.

Ostatnie aktualności