UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Jakie dane osobowe mogą być przetwarzane na potrzeby systemu Eurodac?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska - Jasak 0000-00-00
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2008-09-19 13:54:43
Ostatnio modyfikował: Ania Zawiła 2015-12-31 10:20:06

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 603/2013 z dnia 11 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania rozporządzenia (UE) nr 604/2013 w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca oraz w sprawie występowania o porównanie z danymi Eurodac przez organy ścigania państw członkowskich i Europol na potrzeby ochrony porządku publicznego, oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1077/2011 ustanawiające Europejską Agencję ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości, zakres danych przetwarzanych na potrzeby systemu Eurodac jest zróżnicowany w zależności od kategorii osób, których dane wprowadzane są do centralnej bazy danych.

W odniesieniu do osób ubiegających się o azyl w centralnej bazie danych zapisuje się następujące dane (art. 11 rozporządzenia):

 1. Państwo Członkowskie pochodzenia (państwo, które przesyła dane osobowe do jednostki centralnej i otrzymuje wynik porównania) miejsce i data złożenia wniosku o azyl;
 2. dane o odciskach (wszystkich ) palców;
 3. płeć;
 4. numer referencyjny użyty przez Państwo Członkowskie pochodzenia;
 5. data pobrania odcisków palców;
 6. data przesłania danych do jednostki centralnej;
 7. data wprowadzeni danych do centralnej bazy danych;
 8. szczegóły dotyczące odbiorcy (odbiorców) przesłanych danych oraz datę (daty) przesłania;
 9. numer identyfikacyjny operatora;
 10. w stosownych przypadkach dodatkowo: data przybycia danej osoby po jej udanym przekazaniu, data opuszczenia przez daną osobę terytorium państwa członkowskiego lub jej wydalenia z jego terytorium lub data podjęcia decyzji o rozpatrzeniu wniosku.
   

W odniesieniu do cudzoziemców zatrzymanych w związku z nielegalnym przekroczeniem granicy lądowej, morskiej lub powietrznej, którzy nie zostali zawróceni na terytorium państwa trzeciego, z którego przybyli, w centralnej bazie danych zapisuje się następujące dane (art. 14 rozporządzenia):

 1. Państwo Członkowskie pochodzenia (państwo, które przesyła dane osobowe do jednostki centralnej), miejsce i data zatrzymania,
 2. dane o odciskach (wszystkich) palców,
 3. płeć;
 4. numer referencyjny użyty przez Państwo Członkowskie pochodzenia;
 5. data pobrania odcisków palców,
 6. data przesłania danych do jednostki centralnej;
 7. numer identyfikacyjny operatora.

Dane te są zapisywane wyłącznie w celu porównania z danymi dotyczącymi osób ubiegających się o azyl, przesyłanymi kolejno do jednostki centralnej.

Państwo członkowskie zamierzające dokonać sprawdzenia czy przybywający nielegalnie na jego terytorium cudzoziemiec złożył wniosek o udzielenie azylu przesyła do jednostki centralnej dane o odciskach wszystkich palców lub przynajmniej palców wskazujących, a w przypadku ich braku dane o odciskach wszystkich pozostałych palców. Dane te nie są zapisywane w centralnej bazie danych (art. 17 rozporządzenia).

Dodatkowo zgodnie z art. 18 rozporządzenia w przypadku przyznania osobie ochrony międzynarodowej, której dane zostały uprzednio zapisane w systemie Eurodac, państwo członkowskie UE, które udzieliło takiej ochrony  oznacza takie dane w systemie.

Rozporządzenie Eurodac ustanawia ponadto warunki, na jakich wyznaczone organy państw członkowskich oraz Europejski Urząd Policji (Europol) mogą występować z wnioskiem o porównanie danych daktyloskopijnych z danymi przechowywanymi w systemie centralnym na potrzeby ochrony porządku publicznego.

Ostatnie aktualności