UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Jak długo dane zebrane na potrzeby systemu Eurodac mogą być przetwarzane?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska - Jasak 0000-00-00
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2008-09-19 13:59:51
Ostatnio modyfikował: Ania Zawiła 2015-12-31 10:10:40

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr  603/2013 z dnia 11 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania rozporządzenia (UE) nr 604/2013 w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca oraz w sprawie występowania o porównanie z danymi Eurodac przez organy ścigania państw członkowskich i Europol na potrzeby ochrony porządku publicznego, oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1077/2011 ustanawiające Europejską Agencję ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości, okres przechowywania danych zebranych na potrzeby systemu Eurodac uzależniony jest od kategorii osób, których dane dotyczą.

W odniesieniu do osób ubiegających się o azyl okres przechowywania danych w centralnej bazie danych został ograniczony do 10 lat od daty pobrania odcisków linii papilarnych (art. 12 rozporządzenia). Po upływie tego okresu jednostka centralna automatycznie usuwa te dane z centralnej bazy danych.

Jednakże dane dotyczące osoby, która uzyskała obywatelstwo któregokolwiek z Państw Członkowskich przed upływem wskazanego powyżej okresu usuwa się z centralnej bazy danych zaraz po tym, gdy Państwo Członkowskie, które przesyła dane osobowe do jednostki centralnej, zostanie powiadomione, że osoba ta uzyskała obywatelstwo.

Dane o cudzoziemcach, którzy nielegalnie przekroczyli granicę lądowa, morską lub powietrzną i nie zostali zawróceni na terytorium państwa trzeciego, z którego przybyli, są przechowywane przez 18 miesięcy od daty pobrania odcisków linii papilarnych cudzoziemca (art. 16 rozporządzenia). Po upływie tego okresu dane usuwane są automatycznie z centralnej bazy danych. Przed upływem tego okresu dane mogą zostać usunięte przez Państwo Członkowskie przesyłające dane do jednostki centralnej jeżeli:

  1. cudzoziemcowi wydano dokument pobytowy,
  2. cudzoziemiec opuścił terytorium Państw Członkowskich,
  3. uzyskał obywatelstwo któregokolwiek z Państw Członkowskich.

Dane o odciskach palców cudzoziemca przebywającego nielegalnie na terytorium Państwa Członkowskiego przesyłanych w celu sprawdzenia, czy ten cudzoziemiec złożył wcześniej wniosek o udzieleniu azylu nie są zapisywane w centralnej bazie danych. Po przesłaniu wyników porównania do Państwa Członkowskiego przesyłającego dane osobowe do jednostki centralnej, jednostka ta bezzwłocznie usuwa dane o odciskach linii papilarnych oraz inne przesłane do niej dane i niszczy nośniki wykorzystywane przez Państwo Członkowskie przesyłające dane, chyba że państwo to wystąpiło o ich zwrot.

W systemie oznaczane są dodatkowo dane osób, którym jedno z państw członkowskich UE przyznało ochronę międzynarodową przez okres trzech lat po dniu udzielenia osobie, której dane dotyczą, ochrony międzynarodowej.

Ostatnie aktualności