UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Firmy mogą tworzyć księgi wejść i wyjść

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2009-07-24
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2009-07-24 15:58:17
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-06-03 09:46:42

Instytucje mają prawo spisywać dane osób wchodzących do budynków, tworząc w ten sposób księgi wejść i wyjść – uważa Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Podmioty tworzące księgi wejść i wyjść powołują się na argument zapewnienia bezpieczeństwa osób pracujących w danym obiekcie, ochronę mienia, a często także bezpieczeństwo samych osób wchodzących do danego budynku. Taki rejestr danych osób pozwala kontrolować obecność każdej osoby w budynku, jak również ograniczyć wizyty tzw. osób niepożądanych.

Podstawy prawne

O ile więc przetwarzanie danych osobowych zawartych w księgach wejść i wyjść jest dokonywane w tych celach, to jest to zgodne z art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych. Przepis ten zezwala bowiem na przetwarzanie danych osobowych, jeśli jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratorów danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Tworzenie księgi wejść i wyjść stanowi zatem prawnie usprawiedliwiony cel administratora danych, przy czym gromadzenie w nich danych osobowych musi odbywać się z jednoczesnym poszanowaniem praw osób, których te dane dotyczą.

Należy jednak zauważyć, iż istnieją sytuacje, w których administratorzy danych tworzą księgi wejść i wyjść na podstawie konkretnych przepisów prawa. Przykładem może być ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, której przepisy jednostkom organizacyjnym przetwarzającym informacje niejawne wprost nakazują stworzenie systemu kontroli wejść i wyjść, w celu uniemożliwienia osobom nieuprawnionym dostępu do informacji niejawnych. Zatem do wypełnienia tego obowiązku niezbędne jest sprawdzenie tożsamości osób wchodzących do jednostki organizacyjnej, a więc ich legitymowanie, a co za tym idzie przetwarzanie ich danych osobowych.

Innymi przepisami uprawniającymi do tworzenia systemu kontroli osób, np. poprzez księgę wejść i wyjść, jest ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz sposobu organizacji straży ochrony kolei. Na ich podstawie funkcjonariusze straży ochrony kolei mają prawo do legitymowania i przetwarzania danych osób znajdujących się w strefie obszaru kolejowego. Również ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowego trybu działań pracowników ochrony.

Powołane przepisy legalizują przetwarzanie danych osobowych na potrzeby tworzenia księgi wejść i wyjść w oparciu o art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych, zgodnie z którym przetwarzanie danych jest legalne, o ile zezwala na to inny przepis prawa.

Zakres zbieranych informacji

Z tworzeniem księgi wejść i wyjść związana jest kwestia zakresu danych osobowych w niej gromadzonych. Na pewno jest on różny w zależności od potrzeb konkretnego administratora danych. Ale są w tej kwestii ogólne zasady, wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych, których przestrzeganie dotyczy każdego administratora. W myśl bowiem art. 26 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, administrator danych powinien dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a zwłaszcza jest obowiązany zapewnić, aby dane te były merytorycznie poprawne i adekwatne do celów, w jakich są przetwarzane. Gromadzenie danych osobowych w celu tworzenia księgi wejść i wyjść do budynku powinno obejmować tylko dane adekwatne do tego celu, czyli bez uzyskiwania zbyt szerokiego zakresu informacji o osobach. Zbierane dane powinny być także wykorzystywane tylko w tym celu, dla którego zostały zebrane, i nie mogą być poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tym celem, np. nie można wykorzystywać tych danych do wysyłania różnego rodzaju korespondencji.

Czas przechowywania

Kolejną kwestią związaną z tworzeniem księgi wejść i wyjść jest czas przetwarzania zawartych w niej danych osobowych. Zgodnie z ogólnymi zasadami z ustawy o ochronie danych osobowych, dane powinny być przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej, niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celu przetwarzania (art. 26 ust. 1 pkt 4).

Właściwa ochrona danych

Kolejna kwestia dotyczy właściwego zabezpieczenia danych osobowych zawartych w księdze wejść i wyjść. Obowiązek ten spoczywa na administratorze danych. Ustawa o ochronie danych osobowych zobowiązuje go do dbałości o dane osobowe, a przepisy jej rozdziału 5 określają ogólne zasady ich zabezpieczania. Ustawa nakazuje zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych, które zapewnią właściwą ochronę gromadzonym danym osobowym, tak, by nie dostały się one w ręce osób nieupoważnionych. Wybór odpowiednich środków gwarantujących przetwarzanym danym optymalny stopień zabezpieczenia pozostawia jednak do uznania konkretnemu administratorowi danych osobowych.

Ostatnie aktualności