UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Sprawozdania fundacji bez prywatnych adresów członków zarządu

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2009-09-07
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-09-09 12:03:05
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:57:11

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych uważa, że w sprawozdaniach z działalności fundacji nie powinny być zamieszczane adresy zamieszkania członków zarządu. Ministerstwo Sprawiedliwości przyznaje GIODO rację i zapowiada stosowną zmianę przepisów.


Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Michał Serzycki, w związku z napływającymi do Biura GIODO sygnałami, zwrócił się w maju 2009 r. do ministra sprawiedliwości, Andrzeja Czumy z prośbą o podjęcie działań mających doprowadzić do takiej zmiany przepisów, aby w udostępnianych do publicznej wiadomości sprawozdaniach z działalności fundacji nie znajdowały się prywatne adresy zamieszkania członków zarządu fundacji.

Obowiązujące przepisy

Obecnie § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji stanowi, że sprawozdanie powinno zawierać nazwę fundacji, jej siedzibę i adres, datę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym REGON, dane dotyczące członków zarządu fundacji (imię i nazwisko według wpisu w rejestrze sądowym i adres zamieszkania) oraz określenie celów statutowych fundacji. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach zobowiązuje je do corocznego składania takich sprawozdań, zaś art. 12 ust. 3 tej ustawy przesądza, że jest są one udostępniane do publicznej wiadomości.

Argumenty GIODO

Zdaniem GIODO, obowiązujące przepisy są niezgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz naruszają - gwarantowane każdemu przez Konstytucję RP - prawo do prywatności.

Dlatego Michał Serzycki 11 maja 2009 r. zwrócił się do ministra sprawiedliwości, Andrzeja Czumy z prośbą o podjęcie prac legislacyjnych zmierzających do zmiany aktualnego stanu prawnego i dostosowania go do przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

„Nie negując konieczności zapewnienia transparentności działania fundacji, możliwości weryfikowania jej działalności przez społeczeństwo, podkreślić należy, iż w demokratycznym państwie prawnym konieczne jest także respektowanie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych” – czytamy w piśmie GIODO.

Michał Serzycki podkreślił w nim, że do poszanowania prawa do prywatności zobowiązują ponadto Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, a także orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego (m.in. wyrok z 20 marca 2006 r. o sygn. akt K 17/05).

Ponadto wskazał, że sama ustawa o ochronie danych osobowych wymaga, aby dane osobowe były przetwarzane (w tym ujawniane) wyłącznie w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla osiągnięcia celu, jakiemu przetwarzanie (ujawnianie) danych ma służyć.

Zdaniem GIODO, w obowiązujących przepisach należałoby wprowadzić takie zmiany, które doprowadzą albo do tego, że w sprawozdaniach z działalności fundacji nie trzeba będzie podawać prywatnych adresów członków zarządu, albo do tego, że informacje te nie będą podlegać udostępnieniu.

Jako poprawne, a już obowiązujące regulacje, GIODO wskazał przepisy regulujące działalność jednostek samorządu terytorialnego, które zobowiązują odpowiednie osoby do składania oświadczeń majątkowych, ale jednocześnie wyłączają jawność tych dokumentów w części zawierającej prywatne adresy zamieszkania.

Zobowiązanie Ministerstwa Sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości w odpowiedzi przesłanej do GIODO w sierpniu 2009 r. podzieliło stanowisko Michała Serzyckiego i zobowiązało się do pojęcia prac nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji w kierunku zaproponowanym przez GIODO.

Jednocześnie Ministerstwo wskazało, że zawarte w sprawozdaniach z działalności fundacji dane dotyczące członków zarządu są ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym i mogą być udostępnione każdemu za pośrednictwem Centralnej Informacji KRS. „Adres zamieszkania członków organów fundacji nie jest zatem niezbędny do zapewnienia osobom zainteresowanym możliwości zidentyfikowania i uzyskania ewentualnego kontaktu z osobami odpowiedzialnymi za działalność danego podmiotu. Taki kontakt zapewnia informacja o adresie i siedzibie fundacji, którą powinno zawierać sprawozdanie z działalności fundacji” – napisano.

Ostatnie aktualności