UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Gazownie zmieniły formularze umów

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-07-30
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2010-07-30 15:32:49
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2013-11-28 12:57:11

Po interwencji GIODO Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. zmieniło stosowane wzory umów. Obecnie więc obowiązkowo trzeba podawać tylko te dane osobowe, które są niezbędne dla zawarcia i realizacji umowy.

W związku z wpływającymi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) licznymi skargami na zakres danych pozyskiwanych przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PGNiG) przy zawieraniu „Umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego”, „Wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej” oraz „Oświadczenia dotyczącego tytułu prawnego do korzystania z lokalu/obiektu/nieruchomości...”, Michał Serzycki – GIODO postanowił zająć się tą sprawą z urzędu.

W piśmie skierowanym do prezesa Zarządu PGNiG Generalny Inspektor wskazał, iż nie ma podstaw prawnych, by przy zawieraniu z odbiorcami indywidualnymi umów na dostawę gazu lub przyłączenie do sieci żądać podania innych danych niż imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL. „Nie ulega wątpliwości – napisał GIODO - iż powyższy zakres danych jest również wystarczający do realizacji zawartej umowy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z jej niewykonania. Wobec powyższego stwierdzić należy, że pozyskiwanie innych danych osobowych niż wskazane powyżej może się odbyć wyłącznie za zgodą osoby zainteresowanej.”

GIODO wskazał, że zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (art. 26 ust. 1) PGNiG jako administrator danych ma obowiązek zapewnienia, aby pozyskiwane dane:

  • były zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów,
  • nie były wykorzystywane w innych calach niż ten, dla którego je zebrano,
  • były poprawne i adekwatne do celów, w jakich są wykorzystywane.

W toku postępowania wyjaśniającego Michał Serzycki zwrócił też uwagę, że konieczne jest zmodyfikowanie stosowanych przez PGNiG formularzy w taki sposób, aby wypełniająca je osoba fizyczna była w sposób jasny i precyzyjny poinformowana o dobrowolności podania takich swoich danych osobowych, jak numer NIP, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres poczty elektronicznej czy numer konta bankowego.

Po interwencji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych PGNiG zobowiązało się, że wszystkie formularze będą dostosowane do wymogów ustawy o ochronie danych osobowych.

Dokonano więc zmian polegających na wprowadzeniu w stosowanych formularzach odnośników informujących, że klienci indywidualni nie są zobowiązani do podawania wymienionych wyżej danych.

Dodatkowo w związku z wpływającymi skargami GIODO wyjaśniał kwestię pozyskiwania przez PGNiG kserokopii dowodów osobistych lub aktów notarialnych. Z informacji przekazanych przez PGNiG oraz z przeprowadzonej dodatkowo kontroli wynika, że działania gazowni są zgodne z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Kserokopia dowodu osobistego jest bowiem wymagana jedynie od osób, które zdecydowały się na zawarcie lub aktualizację umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego drogą korespondencyjną oraz za pośrednictwem strony internetowej. Dzięki temu możliwa jest weryfikacja podstawowych danych klienta zawartych w wypełnionych formularzach. Po jej dokonaniu kserokopie dowodów osobistych są natychmiast niszczone, a więc nie są dalej przechowywane, kopiowane ani w jakikolwiek inny sposób przetwarzane. Natomiast w przypadku zawierania, w tym aktualizacji umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego, w Biurze Obsługi Klienta, klient jest zobowiązany jedynie do okazania dokumentu tożsamości. Pracownik Biura Obsługi Klienta nie wykonuje jego kserokopii.

Natomiast w żadnym przypadku PGNiG nie żąda od klientów przekazania kserokopii dokumentu potwierdzającego prawo do lokalu, do którego ma być dostarczane paliwo gazowe. Jedynie w sytuacji, gdy umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego zawierana jest z daną osobą po raz pierwszy, klient jest zobowiązany wypełnić „Oświadczenie dotyczące tytułu prawnego do korzystania z lokalu/obiektu/nieruchomości”.

Reasumując:

  • gazownia ma prawo żądać od nas podania imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru PESEL,
  • podanie przez nas jakichkolwiek innych danych jest dobrowolne, o czym gazownia musi nas jasno i wyraźnie poinformować,
  • GIODO dopuszcza, by w celu weryfikacji tożsamości osoby, która zawiera umowę w drodze korespondencyjnej, PGNiG żądało przesłania kopii dowodu osobistego, lecz by po dokonaniu tej weryfikacji niezwłocznie takie kopie dowodu niszczyło,
  • dla potwierdzenia prawa do lokalu wystarczy złożenie stosownego oświadczenia, a przedstawianie lub przesyłanie w tym celu aktu notarialnego jest zbędne.

Więcej informacji na temat postępowania wyjaśniającego i kontroli GIODO w PGNiG jest dostępnych w wydanej w tej sprawie decyzji.

Ostatnie aktualności