UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

KE chce zmian w zasadach ochrony danych osobowych

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-11-08
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2010-11-08 15:39:50
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2013-11-28 12:57:11

Zwiększenie skuteczności unijnych przepisów dotyczących ochrony danych to odpowiedź Komisji Europejskiej na wyzwania ery nowych technologii i globalizacji.

Komisja Europejska 4 listopada 2010 r. przyjęła kompleksową strategię dotyczącą ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej (patrz komunikat KOM (2010) 609/3). Zakłada ona modernizację istniejących na poziomie Unii Europejskiej (UE) ram prawnych w zakresie ochrony danych osobowych.

Zmiany w prawie i inne inicjatywy

Zgodnie z zapowiedzią zawartą w strategii, Komisja Europejska (KE) w 2011 r. przedstawi projekt zmian Dyrektywy 95/46/WE o ochronie osób w  związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz o swobodnym ich przepływie, a  także podejmie działania pozalegislacyjne, mające na celu skuteczniejszą ochronę danych osobowych w UE.

Planowane działania mają przede wszystkim odpowiedzieć na wyzwania związane z rozwojem technologii informatycznych oraz procesami globalizacji.

Podstawowe cele

Do głównych celów przyjętych przez Komisję Europejską należą:

  • wzmocnienie praw jednostki,
  • wzmocnienie pozycji i zwiększenie uprawnień organów ochrony danych osobowych,
  • przegląd przepisów dotyczących ochrony danych w obszarze współpracy policji i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych,
  • zapewnienie swobodnego przepływu danych w obrębie Unii Europejskiej,
  • zapewnienie wysokiego poziomu ochrony w  przypadku transferu danych poza UE.

GIODO o strategii KE

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, dr Wojciech Rafał Wiewiórowski pozytywnie ocenia strategię Komisji Europejskiej.

Wyznaczone w niej cele są zgodne ze stanowiskiem na temat przyszłości ochrony prywatności wyrażanym przez GIODO w ostatnich miesiącach. W licznych wystąpieniach GIODO wskazywał bowiem, że obecnie obowiązujące przepisy, zarówno Dyrektywy 95/46/WE, która została uchwalona w 1995 r., a powstawała w  latach 1990-1994 r., jak i polskiej ustawy o ochronie danych osobowych, która pochodzi z 1997 r., odnoszą się do rzeczywistości przedinternetowej. Natomiast w dobie rozwoju technologicznego i postępującej globalizacji wymagają przeanalizowania i – być może – znowelizowania.

GIODO uważa, że najistotniejszą kwestią jest zapowiadane przez KE wzmocnienie praw jednostki, w tym wprowadzenia rozwiązań zapewniających każdemu z nas realne gwarancje, że nasze prawo do ochrony danych osobowych i prawo do prywatności będą przestrzegane.

- Uważam, że Komisja Europejska słusznie dąży do skuteczniejszej realizacji zasady adekwatności, zgodnie z którą, zakres przetwarzanych danych powinien być ograniczony do niezbędnego minimum – mówi dr Wojciech Rafał Wiewiórowski. - Równie pozytywnie oceniam dążenie do zapewnienia przejrzystości wykorzystywania danych tak, aby każda osoba, której dane dotyczą była skutecznie poinformowana o tym, kto, w jakim celu, w jaki sposób i jak długo będzie przetwarzał dane.

Zapewnienie rzeczywistej możliwości wyrażenia świadomej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osoby, których dane dotyczą, to – zdaniem GIODO – kolejne istotne zagadnienie, które w dobie powszechnego dostępu do Internetu i  cyfrowego przetwarzania danych osobowych nabiera szczególnego znaczenia. Podobnie jak zapowiedź wprowadzenia „prawa do bycia zapomnianym”.

GIODO z  zadowoleniem przyjmuje też proponowany przez KE przegląd przepisów dotyczących ochrony danych w obszarze współpracy policji i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Jego zdaniem, ze względu na istotne braki w istniejących obecnie aktach prawnych na poziomie UE regulujących ochronę danych osobowych w sektorze policji i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, wszelkie działania zmierzające do ustanawiania kompleksowych i  spójnych przepisów w zakresie ochrony danych dla wszystkich sektorów zasługują na poparcie. Tym bardziej że organy ochrony danych osobowych od wielu lat zwracały uwagę na konieczność takich działań.

- Pozytywnie należy też ocenić propozycję poprawy i  usprawnienia procedur dotyczących międzynarodowego transferu danych oraz promowania wysokich standardów ochrony danych na świecie - mówi dr Wojciech Rafał Wiewiórowski. –Istotna jest też dalsza harmonizacja przepisów o ochronie danych osobowych w  państwach członkowskich – dodaje. Wskazuje przy tym, że ważną rolę dla zapewnienia jednolitej interpretacji przepisów wdrażających prawo unijne mają do odegrania organy ochrony danych osobowych działające w ramach Grupy Roboczej Art. 29 (niezależnego europejskiego organu doradczego Komisji Europejskiej w zakresie ochrony danych osobowych i prywatności), której GIODO także jest członkiem.

Planowane działania

Polski Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, podobnie jak jego odpowiednicy z państw UE, zamierza aktywnie uczestniczyć w rozpoczętych przez KE konsultacjach. Do udziału w nich zaprasza też wszystkie zainteresowane środowiska i organizacje.

To istotne także dlatego, że w związku z planami KE należy oczekiwać, że polskie władze będą odpowiedzialne za przebieg procesu legislacyjnego w tej dziedzinie w okresie polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w  drugiej połowie 2011 r.

- Przegląd obowiązującego ustawodawstwa wpisuje się też w polskie plany związane z nowelizacją przepisów regulujących przetwarzanie danych osobowych, zwłaszcza zaś ustawy o ochronie danych osobowych – mówi dr Wojciech Rafał Wiewiórowski. – Naszym zamierzeniem jest, by propozycje konkretnych zmian przygotować we współpracy z praktykami oraz środowiskiem akademickim. Liczę zatem na uruchomienie mechanizmu powszechnej dyskusji publicznej, która zakończy się jesienią 2011 r. i da chociaż częściową odpowiedź dotyczącą tego, jak skutecznie chronić nasze dane osobowe w XXI wieku.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Komisja Europejska 2010-11-04
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2010-11-08 15:45:25
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2014-07-15 09:02:47

Ostatnie aktualności