UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Udostępnianie danych z dokumentów

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2014-10-16
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-10-16 14:24:29
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-10-17 14:04:24

Z uwagi na wpływające do Biura liczne prośby o interwencję w sprawach dotyczących udostępnienia bądź odmowy udostępnienia dokumentów będących nośnikami przetwarzanych danych informujemy, że Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych nie posiada kompetencji do podejmowania rozstrzygnięć w tym zakresie.

Przepisy ustawy o ochronie danych osobowych nie regulują bowiem zasad posługiwania się dokumentami będącymi nośnikami przetwarzanych danych a jedynie zawierającymi je  danymi osobowymi. Żaden przepis tej ustawy nie upoważnia, ani osoby, której dane dotyczą  (przedstawiciela ustawowego), do żądania od administratora danych wydania takich dokumentów. W trybie przewidzianym w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych można skutecznie dochodzić od administratora wyłącznie określonych działań dotyczących danych osobowych, co nie jest tożsame z żądaniem np. wydania dokumentów zawierających te dane. Powyższe znajduje potwierdzenie w utrwalonym orzecznictwem sądów administracyjnych, np. w wyroku z dnia 6 września 2005 r. (sygn. II SA/Wa 825/05) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że „W ustawie o ochronie danych osobowych brak jest przepisów obligujących administratora do udostępnienia dokumentów zawierających dane osobowe. Ustawodawca posługuje się pojęciem „udostępnienia”, odnosząc je zawsze do danych osobowych, a nie zawierających je dokumentów.” Jednocześnie w ocenie sądu „(…) kwestia udostępniania dokumentów znajdujących się w aktach osobowych pracownika, nie jest w ogóle objęta regulacją ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i nie może być na jej gruncie rozpatrywana”.

Ostatnie aktualności