UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2011-01-26
Wprowadził‚ informację: 2005-06-14 12:42:34
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2013-11-28 12:56:59
Postępowanie w sprawach uregulowanych w ustawie o ochronie danych osobowych prowadzi się według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej (art. 22 ustawy o ochronie danych osobowych). Do postępowania przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych stosuje się więc przepisy normujące tryb prowadzenia postępowania administracyjnego.

Generalny Inspektor wyposażony został w kompetencje o charakterze władczym. Art. 12 ustawy o ochronie danych osobowych do jego zadań zaliczył wydawanie decyzji administracyjnych i rozpatrywanie skarg w sprawach wykonania przepisów o ochronie danych osobowych. Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji. Tego rodzaju rozstrzygnięcia, wydane z zastosowaniem norm prawa materialnego, kształtują prawa i obowiązki podmiotów, których dotyczą.

Jeśli, w wyniku czynności podjętych z urzędu lub na wniosek osoby zainteresowanej, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych stwierdzi naruszenie przepisów ustawy o ochronie danych, w drodze decyzji administracyjnej, nakazuje przywrócenie stanu zgodnego z prawem, a w szczególności:
  • usunięcie uchybień,
  • uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, udostępnienie lub nieudostępnienie danych osobowych,
  • zastosowanie dodatkowych środków zabezpieczających zgromadzone dane osobowe,
  • wstrzymanie przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego,
  • zabezpieczenie danych lub przekazanie ich innym podmiotom, usunięcie danych osobowych.
Decyzje te, nie mogą ograniczać swobody działania podmiotów zgłaszających kandydatów lub listy kandydatów w wyborach na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Sejmu, do Senatu i do organów samorządu terytorialnego, a także w wyborach do Parlamentu Europejskiego, pomiędzy dniem zarządzenia wyborów a dniem głosowania. Również w odniesieniu do zbiorów, które zostały uzyskane w wyniku czynności operacyjno-rozpoznawczych przez funkcjonariuszy organów uprawnionych do wykonywania tych czynności, nie mogą nakazywać usunięcia danych osobowych zebranych w toku tych czynności, jeśli prowadzone są na podstawie przepisów prawa. Także w przypadku, gdy przepisy innych ustaw przewidują odmienny tryb przywracania stanu zgodnego z prawem, stosuje się te inne przepisy.

Strona, niezadowolona z decyzji wydanej przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych może wystąpić do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. O wniesieniu odwołania Generalny Inspektor informuje strony postępowania. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy rozpatrywany jest na podstawie przepisów dotyczących odwołań od decyzji.

W myśl art. 21 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy stronie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Ostatnie aktualności