UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2725/2000 z dnia 11 grudnia 2000 r. dotyczące ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania Konwencji Dublińskiej

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 0000-00-00
Wprowadził‚ informację: 2006-03-21 13:15:12
Ostatnio modyfikował: Ania Zawiła 2015-12-28 14:52:50

Państwa Członkowskie podpisały w Dublinie w dniu 15 czerwca 1990 r. Konwencję określającą państwo właściwe dla rozpatrywania wniosków o udzielenie azylu wniesionych w jednym z Państw Członkowskich Wspólnot Europejskich. W celu stosowania tej Konwencji koniecznym stało się ustalenie tożsamości osób ubiegających się o azyl oraz osób zatrzymanych w związku z nielegalnym przekroczeniem granic zewnętrznych Wspólnoty. Ustalenie powyższych okoliczności możliwe jest przy pomocy utworzonego na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr  603/2013 z dnia 11 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania rozporządzenia (UE) nr 604/2013 w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca oraz w sprawie występowania o porównanie z danymi Eurodac przez organy ścigania państw członkowskich i Europol na potrzeby ochrony porządku publicznego, oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1077/2011 ustanawiające Europejską Agencję ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości systemu Eurodac.

Ostatnie aktualności