UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Pisemnie

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska 2012-09-12
Wprowadził‚ informację: 2009-04-23 10:53:21
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2016-08-24 13:29:36

Koniecznymi elementami skargi składanej w formie pisemnej są:

 • elementy identyfikujące osobę składającą skargę, takie jak:
  • imię i nazwisko/pełna nazwa podmiotu,
  • adres zamieszkania/siedziby.

UWAGA! Jeżeli osoba, która składa skargę, czyni to w imieniu i na rzecz innej osoby (działa w charakterze pełnomocnika innej osoby), obowiązana jest dodatkowo (tj. oprócz podania ww. informacji identyfikujących ją samą):

 • wskazać informacje identyfikujące osobę, którą reprezentuje - tj. jej imię, nazwisko i adres,
 • załączyć do skargi oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu upoważniającego ją do działania w imieniu i na rzecz mocodawcy w postępowaniu przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
 • opis okoliczności sprawy - tj. opis okoliczności, które stały się podstawą do złożenia skargi wraz z jednoznacznym określeniem podmiotu/ osoby, którego/ której dotyczy skarga (poprzez podanie pełnej nazwy i adresu siedziby skarżonego podmiotu/ imienia i nazwiska oraz adresu skarżonej osoby) wraz ze wskazaniem podjęcia jakich konkretnie działań oczekuje osoba składająca skargę od Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 • własnoręczny podpis osoby składającej skargę.

Skargę w postaci pisemnej można złożyć poprzez:

 • przesłanie jej do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pocztową konwencjonalną (na adres: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa),
 • " osobiste złożenie w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (adres j.w.).

UWAGA! Jakkolwiek dopuszczalne jest złożenie skargi poprzez przesłanie jej faksem (nr fax: +48 22 860-70-86), brak jest podstaw, by uznać, że przesłane tą drogą pismo zostało własnoręcznie podpisane. Pismo takie jest zatem traktowane jako dotknięte brakiem w podanym zakresie. Brak ten jest uzupełniany bądź to poprzez dosłanie skargi własnoręcznie podpisanej pocztą konwencjonalną, bądź poprzez osobiste stawiennictwo osoby składającej skargę w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i złożenie przez nią własnoręcznego podpisu na skardze.

Ostatnie aktualności