UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Informacje ogólne

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 0000-00-00
Wprowadził‚ informację: 2004-03-10 09:39:47
Ostatnio modyfikował: Sylwia Walencik 2018-04-13 10:15:49

Grupa robocza ds. ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych, zwana dalej Grupą Roboczą, powołana została na mocy art. 29 Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych jako niezależny podmiot o charakterze doradczym.

W skład Grupy Roboczej wchodzą przedstawiciele organu lub organów nadzorczych, powołanych przez każde Państwo Członkowskie, przedstawiciel organu lub organów ustanowionych dla instytucji i organów wspólnotowych oraz przedstawiciel Komisji. Każdy członek grupy roboczej jest powoływany przez instytucję, organ lub organy, które reprezentuje. W przypadku, gdyby Państwo Członkowskie powołało więcej niż jeden organ nadzorczy, organy te wyznaczają wspólnego przedstawiciela zasiadającego w Grupie Roboczej. Powyższa zasada dotyczy również organów utworzonych przez instytucje i organy wspólnotowe. Polska w Grupie Roboczej reprezentowana jest przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Do zadań Grupy Roboczej należy:

 

  • badanie kwestii dotyczących stosowania krajowych środków przyjętych na mocy wskazanej powyżej dyrektywy, w celu przyczynienia się do jednolitego stosowania tych środków;

 

 

  • przekazywanie Komisji opinii na temat stopnia ochrony we Wspólnocie i w państwach trzecich;

 

 

  • doradzanie Komisji w sprawie wszelkich proponowanych zmian powyższej dyrektywy, dodatkowych lub szczególnych środków mających na celu zabezpieczenie praw i wolności osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz innych proponowanych środków wspólnotowych dotyczących praw i wolności;

 

 

  • wydawanie opinii na temat kodeksów postępowania opracowywanych na poziomie wspólnotowym;

 

 

  • powiadamianie Komisji w przypadku stwierdzenia występowania rozbieżności między przepisami i praktykami przyjętymi w poszczególnych Państwach Członkowskich, mogącymi mieć wpływ na równoważność ochrony danych osobowych we Wspólnocie;

 

 

  • wydawanie, z własnej inicjatywy, zaleceń we wszystkich sprawach dotyczących ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych we Wspólnocie;

 

 

  • sporządzanie rocznego sprawozdania na temat sytuacji dotyczącej ochrony danych osobowych osób fizycznych we Wspólnocie oraz w państwach trzecich. Sprawozdania przekazywane są następnie Komisji, Parlamentowi Europejskiemu i Radzie oraz podlegają udostępnieniu opinii publicznej.

 

Opinie i zalecenia grupy roboczej są przekazywane Komisji oraz komitetowi ustanowionemu na podstawie art. 31 Dyrektywy 95/46/WE. Jednocześnie, wskazać należy, iż Komisja ma obowiązek poinformować Grupę Roboczą, w drodze sprawozdania podlegającego udostępnieniu opinii publicznej oraz przekazywanego Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie o działaniach podjętych w odpowiedzi na jego opinie i zalecenia.

Więcej informacji o Grupie Roboczej oraz ochronie danych osobowych w Unii Europejskiej znaleźć można na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/news.cfm?item_type=1358.

Ostatnie aktualności