UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Cykl konsultacji w sprawie wytycznych do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
GIODO, chcąc poznać potrzeby i opinie różnych środowisk na temat reformy przepisów o ochronie danych osobowych, zainicjował specjalne konsultacje w tej sprawie.
Wyrażanie przez dzieci zgody na przetwarzanie ich danych osobowych, 9.02.2017 r.
Seminarium eksperckie GIODO i Rzecznika Praw Dziecka.
Konsultacje GIODO ze środowiskiem ABI, 20.02.2017 r.
Skonsultowaniu procedur postępowania przed GIODO poświęcone było spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia ABI.
Konsultacje wytycznych do unijnego rozporządzenia – podsumowanie
Środowiska biznesowe oczekują, że przygotowane przez Grupę Roboczą Art. 29 Wytyczne do unijnego rozporządzenia będą jeszcze doprecyzowane.
Spotkanie Komisji ekspertów do spraw reformy prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej, 1.03.2017 r.
Omówienie wyzwań stojących przed ABI w związku z koniecznością wdrożenia reformy ochrony danych osobowych to jeden z tematów spotkania Komisji ekspertów.
Obrady Komisji Ekspertów GIODO z udziałem nowych członków, 24.03.2017 r.
Ustaleniem zakresu prac, które prowadzone będą przez profesorów powołanych w skład Komisji Ekspertów GIODO, zakończyło się krakowskie posiedzenie tego gremium.
Kolejne konsultacje dokumentów dotyczących unijnego rozporządzenia
GIODO zaprasza do udziału w dyskusji na temat trzech istotnych zagadnień, które będą przedmiotem kolejnych wytycznych do rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Konsultacje Wytycznych dotyczących oceny skutków dla ochrony danych
GIODO zaprasza do zgłaszania uwag do kolejnych wskazówek unijnych organów nadzorczych dotyczących właściwego stosowania przepisów rozporządzenia o ochronie danych.
Polskie tłumaczenia zmodyfikowanych wytycznych do unijnego rozporządzenia
GIODO, po przeprowadzonych konsultacjach, udostępnia polskie wersje językowe pierwszych, zmodyfikowanych wytycznych do unijnego rozporządzenia.
GIODO przygotowuje przedsiębiorców do zmian w ochronie danych osobowych
Eksperci GIODO wspierają sektor biznesowy w przygotowaniach do wdrożenia nowego prawa o ochronie danych osobowych.
Komisja Ekspertów GIODO o pracach nad reformą prawa ochrony danych, 12.05.2017 r.
Monitoring wizyjny, przetwarzanie danych na potrzeby zatrudnienia oraz przetwarzanie danych genetycznych to zagadnienia, które wymagają pilnej regulacji.
Internetowe konsultacje GIODO w sprawie Wytycznych do rozporządzenia
GIODO serdecznie zaprasza na spotkanie konsultacyjne dotyczące wdrożenia do polskiego porządku prawnego przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Rok do RODO – sprawdzian gotowości
Przygotowany przez GIODO zestaw pytań pozwoli każdemu administratorowi danych ocenić stan swojej gotowości do reformy systemu ochrony danych osobowych.
Rok do RODO – sprawdzian gotowości. 1. Reforma przepisów o ochronie danych osobowych
Zachęcamy do lektury pierwszej części wyjaśnień przygotowanych przez GIODO.
Rok do RODO – sprawdzian gotowości. 2. Nowe podejście do ochrony danych osobowych
Dziś druga część wyjaśnień przygotowanych przez GIODO, aby pomóc Państwu w pracach przy wdrożeniu nowego prawa.
Rok do RODO – sprawdzian gotowości 3. Zakres przetwarzanych informacji
Teraz trwa okres, w którym administratorzy danych powinni przeanalizować, jakie dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej przetwarzają.
Rok do RODO – sprawdzian gotowości 4. Nowe obowiązki informacyjne
Zwiększenie zakresu informacji, jakie należy przekazać osobom, których dane są pozyskiwane, powoduje konieczność wprowadzenia zmian w stosowanych klauzulach informacyjnych.
Rok do RODO – sprawdzian gotowości. 5. Uprawnienia osób, których dane dotyczą
Zupełnie nowym prawem każdego z nas, które gwarantuje nam unijne rozporządzenie, będzie prawo do przenoszenia danych.
Rok do RODO - sprawdzian gotowości. 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
GIODO zachęca do przeglądu stosowanych klauzul i mechanizmów pozyskiwania zgody.
Rok do RODO - sprawdzian gotowości. 7. Zabezpieczenia
Każdy, kto przetwarza dane osobowe, musi odpowiednio je zabezpieczyć, tak by uniemożliwić ich nieuprawnione udostępnienie.
Rok do RODO - sprawdzian gotowości. 8. Dokumentacja przetwarzania danych
Rozporządzenie nakłada obowiązek prowadzenia wewnętrznego rejestru czynności przetwarzania danych osobowych
Rok do RODO – sprawdzian gotowości 9. Privacy by design i privacy by default
Koncepcja uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania oraz zasada domyślnej ochrony danych prawnie wiążącym obowiązkiem.
Rok do RODO – sprawdzian gotowości 10. Ocena skutków dla ochrony danych
Przeprowadzanie oceny skutków dla ochrony danych to nowy obowiązek, który w określonych prawem przypadkach będzie musiał realizować administrator danych.
Rok do RODO – sprawdzian gotowości 11. Dane osobowe dzieci
Przetwarzanie danych osobowych dzieci to jedno z największych wyzwań w obliczu wejścia w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Rok do RODO – sprawdzian gotowości 12. Automatyczne przetwarzanie danych oparte na profilowaniu
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo, by nie podlegać decyzji opierającej się na przetwarzaniu zautomatyzowanym - w tym profilowaniu.
Rok do RODO – sprawdzian gotowości 13. Naruszenia ochrony danych
Zgłaszanie naruszeń ochrony danych to nowy obowiązek, jaki przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nakładają na administratorów danych.
Rok do RODO – sprawdzian gotowości. 14. Inspektor ochrony danych
Inspektor ochrony danych to ekspert powoływany przez administratora danych dla wspierania go w procesie prawidłowego przetwarzania danych osobowych.
Rok do RODO – sprawdzian gotowości. 15. Transgraniczne przetwarzanie danych
Przedsiębiorcy, których aktywność wykracza poza granice jednego państwa, będą zobowiązani ustalić, który z organów nadzorczych jest tzw. organem wiodącym.
Rok do RODO – sprawdzian gotowości. 16. Powierzenie danych
Jeśli administrator danych powierza przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom, musi dbać o to, by nie stracić nad nimi kontroli.
Rok do RODO – sprawdzian gotowości 17. Podnoszenie wiedzy na temat ogólnego rozporządzenia.
Osoby zarządzające przedsiębiorstwami i instytucjami oraz podejmujące w nich kluczowe decyzje muszą być świadome zmian, jakie w zakresie ochrony danych osobowych nastąpią od 25 maja 2018 r.
Uwaga! Coraz bliżej do RODO. GIODO zachęca do przeprowadzenia testu gotowości
Do 25 maja 2018 r. administratorzy danych muszą dostosować przetwarzanie danych osobowych do przepisów RODO.
Kolejne konsultacje dokumentów dotyczących ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
GIODO zachęca wszystkie zainteresowane podmioty do zgłaszania uwag dotyczących kolejnych Wytycznych i dokumentów przygotowanych przez unijnych rzeczników ochrony danych w związku z RODO.
Stanowisko GIODO dotyczące ważności zgód na przetwarzanie danych osobowych
Zgody na przetwarzanie danych osobowych zebrane na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych nie tracą ważności. Należy się jednak upewnić, czy zostały pozyskane zgodnie z wymaganiami określonymi w RODO, tak by zapewnić osobom wyrażającym zgodę swobodę wyboru.
Komisja Europejska zabiega o jak najlepsze przygotowanie do stosowania RODO
Na 4 miesiące przed rozpoczęciem stosowania w całej Unii Europejskiej rozporządzenia o ochronie danych (RODO), Komisja Europejska apeluje o jak najlepsze wykorzystanie czasu pozostałego do wdrożenia nowych regulacji. Sama udostępnia pomocne w tym wytyczne i internetowe narzędzia.
Mali i średni przedsiębiorcy słabo przygotowani do RODO
Na niecałe pół roku przed rozpoczęciem stosowania RODO, poziom wiedzy i zrozumienia nowych obowiązków prawnych przez przedsiębiorców jest niski – wynika z raportu Kantar Public przeprowadzonego dla Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Wdrożenie RODO w Polsce zagrożone
Realizacja zadań GIODO związanych z przygotowaniem urzędu do stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest poważnie zagrożona – alarmuje Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
Od 25 maja 2018 r. inspektor ochrony danych obowiązkowy we wszystkich podmiotach publicznych
Wszystkie podmioty sektora publicznego od 25 maja 2018 r., czyli od dnia, w którym zaczniemy w Polsce stosować RODO, będą zobowiązane do posiadania inspektora ochrony danych i udzielania mu wsparcia w zakresie wykonywania jego zadań.
Kiedy trzeba przeprowadzić ocenę skutków dla ochrony danych?
GIODO przygotował propozycję wykazu rodzajów przetwarzania, dla których wymagane jest przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony danych, i zaprasza do konsultacji tego dokumentu.
Jak można prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych oraz rejestr kategorii czynności?
GIODO przygotował wyjaśnienia i wskazówki dotyczące sposobu realizacji określonego w art. 30 RODO obowiązku prowadzenia rejestru czynności oraz kategorii czynności wraz szablonami obu typów rejestrów i przykładami ich uzupełnienia.
Wskazówki i narzędzia pomocne w dokonywaniu oceny skutków dla ochrony danych
Specjalna aplikacja ułatwiająca dokonywanie oceny skutków dla ochrony danych to kolejna po Wytycznych Grupy Roboczej Art. 29 i poradniku GIODO pomoc dla administratorów zobowiązanych do realizacji tego obowiązku.
Uwaga na oferty i wymuszenia związane z RODO
GIODO przestrzega, by z rozwagą korzystać z ofert podmiotów oferujących pomoc w przygotowaniu się do RODO.
Mali i średni przedsiębiorcy muszą w określonych sytuacjach prowadzić rejestr czynności przetwarzania
Grupa Robocza Art. 29 przyjęła stanowisko, w którym wskazuje, kiedy przedsiębiorcy zatrudniający mniej niż 250 osób, nie będą zwolnieni z obowiązku prowadzenia rejestru czynności przetwarzania.
Zgłaszanie inspektorów ochrony danych i odwoływanie ABI
Zawiadomienia o wyznaczeniu IOD należy dokonywać od 25 maja 2018 r. Od tego dnia nie należy do nas kierować zgłoszeń powołania i odwołania ABI.
RODO znosi obowiązek rejestracji zbiorów danych osobowych
25 maja 2018 r. wygasa obowiązek zgłaszania do rejestracji zbiorów danych osobowych, a także zgłaszania zmian w zbiorach oraz wniosków o ich wykreślenie z rejestru.
GIODO zaprasza na konsultacje dotyczące stosowania RODO
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zaprasza do skorzystania z porad swoich ekspertów, którzy 25 maja 2018 r. będą dyżurować w specjalnym punkcie konsultacyjnym. Dodatkowo do końca maja także infolinia GIODO będzie działała dłużej.

Ostatnie aktualności